logobgr
Всички
29.07.2011г.

Започва прием на молби за целево енергийно подпомагане

От 1 август 2011г. започва приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2011/2012 г. Срокът за тяхното подаване е до 31 октомври т.г., общата сума за петте месеца на отоплителния сезон  (01.11.2011г. - 31.03.2012г.) е 289, 60 лева.

Лицата и семействата подават молба-декларация по образец в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес. В молба-декларацията лицата задължително заявяват вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, който съдържа мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ. На основание на социалния доклад директорът на дирекцията издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Заповедта се връчва в 7-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана от лицата чрез дирекциите „Социално подпомагане" пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При отопление с топлоенергия помощта се превежда ежемесечно в максимален размер (57,92 лева) на съответното топлофикационно дружество.

При отопление с електроенергия или с природен газ помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство на два транша: до 31 декември на текущата година и до 31 януари на следващата.

При отопление с твърдо гориво помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство на два транша: до 31 декември на текущата година и до 31 януари на следващата, или на търговеца на твърдо гориво, който е осъществил доставката. В тези случаи правоимащите лица и семейства представят заповедта на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година, а търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво в срок до 30 ноември на текущата година.

Всички