logobgr
Всички
16.08.2012г.

Закриват се специализирани институции и СУПЦ

След извършени проверки от Инспектората към АСП и установено неспазване на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, са предприети действия по закриването на Дом за стари хора в град Балчик, област Добрич, и Социално учебно-професионален център (СУПЦ) в Горна Оряховица, област Велико Търново. Курсистите, които не са завършили обучението си, са насочени към центровете, предлагащи професионално обучение в София, Пловдив и Варна.

В изпълнение на Плана за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания през 2012 г. бяха закрити Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Присово, община Велико Търново, и Дом за възрастни хора с физически увреждания в с.Балей, община Брегово, област Видин. В същата област предстои закриването и на Дома за възрастни хора с психични разстройства в с.Бориловец, община Бойница.

За лицата от закритите специализирани институции са изградени седем резидентни услуги - защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип. В тях хората с увреждания получават социални услуги в среда, близка до семейната, и са подпомагани от специалисти.

 

Всички