logobgr
Всички
05.08.2015г.

Закрити са още 3 институции за деца

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на 1 август т.г. престанаха да функционират още три специализирани институции за деца - два дома за деца с умствена изостаналост в община Стара Загора и дом за деца, лишени от родителска грижа, в община Павликени. Дейностите по закриването на домовете са планирани и реализирани в партньорство и сътрудничество между регионалните дирекции за социално подпомагане, дирекциите „Социално подпомагане", общинските администрации.

         Закриването на домовете се реализира в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", в която е заложено закриването на всички домове. С цел осигуряване на възможност децата да бъдат отглеждани в семейна и близка до семейната среда се разкриват нови резидентни услуги,  в т.ч. децата в риск се интегрират в семейна или близка до семейната среда.

        Остават да действат 38 домове за  деца, лишени от родителска грижа, и 13 за деца с умствена изостаналост. От началото на 2015 г. до момента са закрити общо 16 специализирани институции за деца - 7 дома за деца, лишени от родителска грижа, 8 дома за деца с умствена изостаналост и дом за деца с физически увреждания. През 2014 г. закритите институции са били общо 8 - 6 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за деца с умствена изостаналост.

Всички