logobgr
Всички
02.07.2014г.

Закрит е първи дом за деца по проекта „Детство за всички”

В изпълнение на Проект «Детство за всички» Домът за деца с умствена изостаналост „Света Екатерина" в с. Искра, община Карнобат, преустанови дейността си. Домът е закрит от 1 юли 2014 г. с акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Проектът се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)  с активното партньорство на  АСП и Министерство на здравеопазването. Проектът е ангажимент на всички партньори, общини и неправителствени организации, като от изключителна важност са и обществените нагласи.

Закриването на специализираната институция е резултат от общите усилия и екипна работа на дирекция „Социално подпомагане" - Карнобат, Регионална дирекция за социално подпомагане - Бургас, Община Карнобат и други заинтересовани страни. Координирането и контролът на цялостната дейност при закриването на институцията са извършвани при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите и са резултат от съвместните усилия на всички служители на ДАЗД и на АСП, както и на екипа от проект „Детство за всички".

Проектът  се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България" от юни 2010 г.,  в рамките на операция „Да не изоставяме нито едно дете", финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси". Неговата цел е осъществяването на нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания като най-уязвима група  в специализираните институции - домове за деца с умствена изостаналост и домове за медико-социални грижи за деца.

В началото на периода на изпълнение на проекта домът в с. Искра беше с 43  деца и младежи. През 2011 г. в рамките на операцията "Да не изоставяме нито едно дете" мултидисциплинарен екип направи задълбочени оценки на всички потребители, като съобразно водещите за всяко дете или младеж фактори екипът предложи нова резидентна услуга и индивидуален подход. Всяко преместване  беше предшествано от разработен  и успешно реализиран индивидуален план, изготвен с участието на представители на специализираните институции, екип от АСП, психолози и експерти от проект „Детство за всички", персонал от новите услуги и медицински експерти от проект „Подкрепа".

На територията на община Карнобат са изградени и функционират 2 социални услуги за децата и младежите от резидентен тип - Центрове за настаняване от семеен тип за деца с общ капацитет 24 места. Други 4 места се ползват при кризисно настаняване.

В рамките на Проекта „Детство за всички" е планирано да бъдат закрити 15 дома за деца с умствена изостаналост на територията на цялата страна, за чиито потребители също са направени индивидуални оценки и съответен план. Заедно с това ще бъдат разкрити още нови резидентни услуги за деца и младежи с увреждания. Предстоящо е закриването на институции за деца с увреждания в Търговище и в с.Кошарица, област Бургас.

Всички