logobgr
Всички
23.02.2010г.

Закрит е още един дом за деца

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа в град Брацигово, област Пазарджик. В синхрон с Националната програма за закрила на детето за намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и подобряване условията на живот в тях, Община Брацигово осъществи активни действия  за създаване на нови социални услуги, предназначени за децата от закритата институция на възраст от 13 до 18 години.  Настаняването им в новите социални услуги дава възможност за живеене в среда, по-близка до семейната, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

За успешното преструктуриране на дома в Брацигово принос имат съвместните действия и конструктивното партньорство между Дирекция „Социално подпомагане" - Пещера, екипа на специализираната институция и Регионалната дирекция за социално подпомагане - Пазарджик.

По-рано през тази година бе закрит Дом за деца, лишени от родителска грижа, и в община Бяла Слатина.

Всички