logobgr
Всички
29.09.2010г.

Закрит е Домът за деца с умствена изостаналост в Горна Козница

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане беше закрит Домът за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в с. Горна Козница, община Бобов дол, област Кюстендил. Средствата за финансиране на дейностите за реформирането и закриването на тази институция са осигурени от републиканския бюджет съгласно Постановление № 33 от 26.02.2008 г. на Министерски съвет.

         Основна цел при изпълнение на дейностите в осъществяване на целия процес беше създаване на съвременни, алтернативни форми на социални услуги за деца. Изградени бяха два Центъра за настаняване от семеен тип в Кюстендил, в които децата от дома ще живеят в среда, близка до семейната, и ще получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа. За младежите от същия дом бяха изградени други два Центъра за настаняване от семеен тип в Бобов дол.

         За подобряване на грижите за хората с увреждания от региона е изграден Център за социална рехабилитация и интеграция в Бобов дол, където ще се извършва активна рехабилитационна дейност.

Новите социални услуги са резултат от съвместните действия и партньорство между всички организации, институции и професионалисти, ангажирани с грижата за деца в специализирани институции в региона - Община Бобов дол, Дирекция „Социално подпомагане" - Бобов дол, екипа на специализираната институция, Регионалната дирекция за социално подпомагате - Кюстендил.

Всички