logobgr
Всички
21.01.2013г.

Закрит е домът в Пастра

Домът за възрастни хора с психични разстройства в село Пастра, община Рила, бе закрит със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП), считано от 1 януари 2013 г.  Актът е в изпълнение процеса на деинституционализация и конкретен резултат от съвместно разработения между АСП и Община Рила план за закриване на дома.

Със съдействието на АСП потребителите от дома са настанени в новоразкритите в град Рила два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с психични разстройства, както и в защитени жилища за възрастни хора с психични разстройства и в други ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства, функциониращи на територията на страната.

През октомври 2012 г. в Рила бе разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция, с цел комплексното задоволяване на потребностите от социални, рехабилитационни и консултативни услуги както на потребителите от двата ЦНСТ в Рила, така и на хората с увреждания, живеещи на територията на общината.

Всички