logobgr
Всички
08.01.2010г.

Закрит е дом за деца в община Бяла Слатина

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа, в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина. Реформирането и закриването на специализираната институция става съгласно Постановление № 33 от 26.02.2008 г. на Министерски съвет, с което бе осигурено финансирането на дейностите. Основна цел  в осъществяване на целия процес беше създаване на съвременни, алтернативни форми на социални услуги за деца.

         Изградени бяха два Центъра за настаняване от семеен тип, в които децата ще живеят в среда и отношения, близки до семейната, като те получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Новата социална услуга е резултат от съвместните действия и партньорство между всички организации, институции и професионалисти, ангажирани с грижата за деца в специализирани институции в региона - Община Бяла Слатина, Дирекция „Социално подпомагане" - Бяла Слатина, екипа на специализираната институция, Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца.

В Бяла Слатина предстои откриването и на Преходно жилище за децата, навършили 16-годишна възраст, и Наблюдавано жилище за младежите, навършили пълнолетие от същия дом.

 

Всички