logobgr
Всички
31.07.2015г.

За месец са приети над 110 000 молби за целева помощ за отопление

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 31 юли т.г. са 111 715 Издадени са 29 114 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 2 346. През миналия отоплителен сезон 2014/2015 подадените заявления-декларации към тази дата са били 113 324 броя.

Месечният размер на помощтта е 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до  31 март 2016 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2015 г. ще се извърши не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. Така например за издадените през юли заповеди изплащането ще стане през август т.г. До 31 януари 2016 г. ще се извърши втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март. С този втори транш ще се компенсират произтичащи промени в размера на помощта, предизвикани от нови цени на електроенергията. Както е известно, месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2015 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им. При определяне на диференцирания минимален доход за достъп до помощта за отопление няма да се считат за доход възнагражденията от еднодневните трудови договори.

За миналия отоплителен сезон бяха отпуснати 254 998 целеви помощи за отопление при подадени 299 967 молби.

Всички