logobgr
Всички
01.08.2014г.

За месец са подадени над 113 000 молби за отопление и близо 20 000 за първокласници

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 1 август т.г. са 113 324. Издадени са 25 915 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 2017.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до  31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. Изплащането ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 г. - за месеците януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876.

Подадени до момента са и 19 105 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 13 079, които се отнасят за 13 311 деца. Отказите са 42, в процес на обработка са 5 984 молби.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

За миналата учебна година такава помощ бе отпусната за 48 845 деца-първокласници.

Всички