logobgr
Всички
29.05.2015г.

В рамките на европроект бяха обучени 117 служители от Агенцията за социално подпомагане

Успешно приключи изпълнението на Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане". Проектът е по Договор № А13-22-23/22.04.2014 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG 051PО002/13/2.2-13.

Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. За реализирането на тази цел бяха изпълнени дейностите, заложени в проектното предложение за провеждане на обучения по теми от каталога на Института по публична администрация и специализирани обучения. Проведоха се две обучения по темите „Доброто управление - отворена и прозрачна администрация" за 15 служители и „Прилагане на комплексно административно обслужване" за 20 служители. Участниците в обученията повишиха своите комуникативни умения, надградиха знания за развитието на публичната администрация. 22-ма служители, заемащи експертни длъжности от звената по „Информационно обслужване", повишиха знания и практически умения за работа със специализирани софтуерни продукти. Други 60 служители взеха участие в обучение по английски език за социална работа. Курсът допринесе за развитието и надграждането на езиковите компетентности на служителите, които са пряко ангажирани в работа с чужденци на фона на увеличаващата се бежанска вълна.

В рамките на проекта бяха обучени общо 117 служители, които  получиха сертификати за успешно приключили обучения. Реализираните обучения имат своя положителен ефект както върху общото подобряване на професионалната компетентност на служителите, така и върху цялостната дейност на администрацията на АСП.

Всички