logobgr
Всички
04.10.2011г.

В ход е реализацията на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

От 03.10.2011 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП), в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Националното сдружение на общините в България,  работи по изпълнението на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".

Той се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., Приоритетна ос: 6. "Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги" Основни области на интервенция: 6.2.  "Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги".

Продължителността  на работата по проекта е 37 месеца с планиран край на изпълнение  31.10.2014 г. Ще бъдат обхванати  28-те области на територията на цялата страна с 264 общини и 253 градове.

Стратегическата цел  е подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги.

 Целеви групи по проекта са: доставчици на социални услуги и техните служители; социални работници, работещи в сферата на социалните услуги от системата на АСП; служители в публични институции, ангажирани с процеса на разработване и изпълнение на политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, АСП, АХУ, общински и областни администрации и др.).

 За постигане на поставените цели се предвижда дейностите по проекта да бъдат фокусирани върху: оценка на нуждите от обучение и  обучение на целевите групи и повишаване  на техния капацитет, чрез популяризиране на добрите практики по планиране, управление и предоставяне на социални услуги и усвояването на механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствените организации.

За реализиране на идентифицираните потребности проектът предвижда да бъдат обучени 3340 представители на целевите групи. Общата стойност на проекта е 5 726 545,95 лв.

Всички