logobgr
Всички
25.07.2011г.

В ход е приемът на молби за целеви помощи за първокласници

До края на септември т.г. ще се приемат молби-декларации за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници за учебната 2011/2012 г. в размер на 150 лева. До края на юни са приети 747 молби за 757 деца.

Право на тази помощ имат семейства със средномесечен доход от последните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията до 350 лева на член от семейството.

Молба-декларация по образец за отпускане на помощта за първокласници се подава в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес след записване на детето в първи клас на държавно или общинско училище, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Към молба-декларацията се прилагат следните документи:  удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения; удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; копие от заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ако има такова); удостоверение за раждане на детето (за справка); лична карта (за справка); протокол на ЛКК (ако има такъв).

За миналата учебна година от тази помощ се възползваха 41 846 семейства за 42 512 деца.

Всички