logobgr
Всички
27.06.2012г.

Увеличение на възнагражденията на служителите на АСП

Днес, 27.06.2012г., по докладна от министъра на труда и социалната политика, Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. (обн., ДВ, бр.106 от 2011г., доп., бр.30 от 2012г.)

 

            С Постановлението се предвиждат промени на средствата за персонал по бюджета на Министерство на труда и социалната политика за 2012г. С 4 271 784 лева се увеличават месечните разходи за персонал на министерство на труда и социалната политика от месец юли до месец декември 2012г.

            Средствата са разчетени за увеличение с 20 на сто на възнагражденията на  служителите на АСП, считано от 01.07.2012г., включително и за задължителните осигурителни вноски от работодателя.

            Предвиденото увеличение на разходите за персонал е компенсирана промяна в рамките на бюджета на Министерство на труда и социалната политика, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г.

 

            С увеличението на възнагражденията ще се подобри качеството на работа на служителите в системата на Агенцията за социално подпомагане.

           

Всички