logobgr
Всички
16.07.2010г.

Целевите помощи за отопление ще се отпускат по нов ред

         През предстоящия отоплителен сезон целевите помощи за отопление ще се предоставят по нов ред, като измененията и допълненията в Наредба №РД-07-5/2008 г. са обнародвани в Държавен вестник, брой 52 от 2010 г. Размерът на помощта ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика.

         В молба-декларацията за отпускане на помощта задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции "Социално подпомагане" от 1 август до 31 октомври 2010 г, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

         В 20-дневен срок от подаване на молбата се извършва социална анкета в дома на лицето или семейството, след което в 7-дневен срок директорът на дирекция „Социално подпомагане" издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

         Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

         При отопление с топлоенергия целевата помощ се предоставя чрез превеждане на сумите на съответното топлофикационно дружество. При отопление с електроенергия или с природен газ помощта се дава в пари на правоимащото лице или семейство, при отопление с твърдо гориво - в пари на правоимащото лице или семейство или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, при изрично отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството. Във втория случай разплащането ще се осъществява директно между дирекциите „Социално подпомагане" и търговците. Лицата или семействата, декларирали, че желаят да получат целевата помощ чрез превод на сумата на търговец на твърдо гориво, предоставят заповедта за отпускане на помощта на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20.11.2010 г., а търговецът трябва да достави твърдото гориво до 30.11.2010 г., като издава фактура на името на правоимащото лице, което я подписва при получаване на твърдото гориво. Във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на помощта. На правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата. Предвидена е възможност в случаите, когато снабдяването с твърдо гориво чрез доставчик е затруднено и не може да бъде извършено, със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" помощта да се предостави на правоимащите лица и семейства в пари.

         Целевите помощи за отопление са отпускат за период от 5 месеца - от 1 ноември 2010 г.  до 31 март 2011 г.

         Целевата помощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ се изплаща както следва:

         1. за месеците ноември и декември:

         а) до 30 ноември т.г. - за отпуснатите целеви помощи за отопление през месеците август и септември;

         б) до 31 декември т.г - за отпуснатите целеви помощи за отопление през месец октомври и ноември;

         2. до 31 януари 2011 г. - за месеците януари, февруари и март.

         За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия целевата помощ се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите "Социално подпомагане" на съответните топлофикационни дружества.

         Електроразпределителните дружества ще изпращат информация на дирекции "Социално подпомагане" по подадени списъци с бенефициентите, отопляващи се с електроенергия, за наличие на неразплатени в срок задължения и предприети действия по прекъсване на електрозахранването за всеки един от месеците през отоплителния сезон.

         Лицата и семействата, които не използват по предназначание помощта или я получат недобросъвестно, ще бъдат лишени от този вид помощ и през следващия отоплителен сезон, както и ще трябва да възстановят получените суми със законната лихва.

Таблица за диференциран минимален доход за отопление /ДМДО/ по Наредба №РД 07-5/16.05.2008г. за отоплителен сезон 2010-2011г.

Целеви групи съгласно чл.2, ал. 4 от Наредбата

ГМД

%

ДМДО

/лв./

За лице, живеещо само

65

210

136.50

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

249.6

162.24

50 на сто или над 50 на сто, живеещо само

 

 

 

 

 

 

 

За дете сирак

65

196.8

127.92

 

 

 

 

За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

 

65

249.6

162.24

 

 

 

За всеки един от съвместно живеещи съпрузи

65

144

93.60

 

 

 

 

За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

 

65

157.2

102.18

 

 

 

 

 

 

За дете с трайно увреждане

65

196.8

127.92

 

 

 

 

За лица, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство

65

201.6

131.04

 

 

 

 

За бременни жени 45 дни преди раждане

65

183.6

119.34

 

 

 

 

За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст

65

183.6

119.34

 

 

 

Всички