logobgr
Всички
02.07.2012г.

Целеви помощи за отопление 2012/2013

От 02.07.2012 г. започна приемът на молби-декларации в Дирекциите „Социално подпомагане" (ДСП) за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. Срокът за тяхното подаване е до 31 октомври.

Редът и условията за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства са регламентирани в Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. (последни изменения в ДВ бр. 45 от 15.06.2012 г.) на Министерство на труда и социалната политика.

Лицата и семействата подават молба-декларация по образец в ДСП по постоянен адрес, в която задължително заявяват вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца, който обхваща 01.11.2012 г. - 31.03.2013 г.

Всички