logobgr
Всички
01.06.2008г.

Целевата помощ за отопление ще се предоставя авансово в пари

Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, независимо от вида на ползваното отопление, гласи най-съществената от промените в Наредба №5 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Месечният размер на целевата помощ за отопление ще се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия, по действащи цени на електроенергията в началото на отоплителния сезон.

Целевата помощ за отопление ще се отпуска за период от 5 месеца и ще се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който тя е отпусната. Парите може да се получават на каса, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, те може да се превеждат по банков път в посочена от тях сметка.

Няма съществена промяна в досегашния ред за кандидатстване за помощта. Лицата и семействата ще подават молба-декларация по образец  в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Нов е срокът за това -  от 1 юли до 31 октомври 2008 г.

Важно е да се знае, че след  проверка и установяване, недобросъвестно получена целева помощ за отопление подлежи  на връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

Право на помощта, както и досега, ще имат  лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Диференцираният минимален доход за отопление (ДМДО) се образува на базата на гарантирания минимален доход (ГМД). При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определен след 1.VII.2008 г., ще се намалява с коефициент 1,104. ДМДО за настоящия отоплителен сезон е както следва:

Лица, съжителстващи лица и видове семейства Процент % ГМД         /лв/ ДМДО        /лв/ 
       
За лице, живеещо само 175 55 96.25
За лице с трайно намалена работоспос.  50 и над 50  на сто, живеещо само 208 55 114.4
За дете сирак 164 55 90.2
За самотен  родител с дете до 18-г. възр., а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 208 55 114.4
За всеки един от съвместно живеещи съпрузи 120 55 66
За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи  – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст   131 55 72.05
За дете с трайно увреждане 164 55 90.2
За съжителстващо лице 168 55 92.4
За бременна жена 45 дни преди раждане 153 55 84.15
За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст 153 55 84.15
За лице на възраст над 70 години 153 55 84.15
За лице над 65г., живеещо само 229 55 125.95
За лице над 75г., живеещо само 240 55 132
За лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 153 55 84.15
За лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 186 55 102.3
За лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90  на сто 229 55 125.95

Всички