logobgr
Всички
10.07.2009г.

Целевата помощ за отопление е в размер на 276,15 лв.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление - 55,23 лв. Той е образуван на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия. Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон (1 ноември 2009 г. - 31 март 2010 г.), независимо от вида на ползваното отопление. Помощта ще се отпуска за период от 5 месеца и ще се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който тя е отпусната. Парите (276,15 лв.) може да се получават по касов и безкасов път, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, те може да се превеждат по банков път в посочена от тях сметка.

Лицата и семействата подават молба-декларация по образец  в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес от 1 юли до 31 октомври 2009 г. Право на помощта, както и досега, ще имат  лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Диференцираният минимален доход за отопление (ДМДО) се образува на базата на гарантирания минимален доход (ГМД), който от 1 януари 2009 г. е 65 лв. При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите ще се намалява с коефициент 1,104. ДМДО за настоящия отоплителен сезон е както следва:

ДМДО по Наредба №РД 07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2009-2010г.

Целеви групи съгласно чл.2, ал. 3 от Наредбата

ГМД

%

ДМДО

За лице, живеещо само

65

210

136,50

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

249,6

162,24

50 на сто или над 50 на сто, живеещо само

 

 

 

 

 

 

 

За дете сирак

65

196,8

127,92

 

 

 

 

За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

65

249,6

162,24

 

 

 

За всеки един от съвместно живеещи съпрузи

65

144

93,60

 

 

 

 

За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

65

157,2

102,18

 

 

 

 

 

 

За дете с трайно увреждане

65

196,8

127,92

 

 

 

 

За лица, съжителстващо с друго лице (лица)

65

201,6

131,04

или семейство

 

 

 

 

 

 

 

За бременни жени 45 дни преди раждане

65

183,6

119,34

 

 

 

 

За родител, полагащ грижи за дете до 3-г.

65

183,6

119,34

възраст

 

 

 

 

 

 

 

За лице на възраст над 70 г.

65

183,6

119,34

 

 

 

 

За лице на възраст над 65 г., живеещо само

65

274,8

178,62

 

 

 

 

За лице на възраст над 75 г., живеещо само

65

288

187,20

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

183,6

119,34

50 на сто или над 50 на сто

 

 

 

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

223,2

145,08

70 на сто или над 70 на сто

 

 

 

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

274,8

178,62

90 на сто или над 90 на сто

 

 

 

 

 

 

Всички