logobgr
Всички
11.12.2018г.

Трансграничен проект за сътрудничество повишава ефективността в работата на социалните институции на България и Румъния

Агенцията за социално подпомагане (АСП) и  Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) – Румъния изпълняват проект № 16.5.2.065 „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.

Проектът се реализира в партньорство между децентрализираните органи  на двете институции, на ниво трансграничен район от 7 области на Румъния и 8 области на България (Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра). Заложените по Проекта дейности са в сферата на управление на социалните помощи и социалните инспекции. Предвижда се разработването на съвместна нормативна уредба и методологии, които да продължат добрите практики, установени в двете страни. Очакваният ефект е, чрез изпълнението на дейностите по Проекта, да се увеличи капацитетът на сътрудничеството и ефективността в работата на АСП и на ANPIS,.

Стратегическа цел на Проекта е обединяването на хората, общностите и икономиките на граничния регион Румъния-България и развитие на сътрудничеството, използвайки  човешките, природните и екологичните ресурси и предимства по устойчив начин.

Специфичните цели  са:

- увеличаване на взаимната информираност на двете институции за регулаторната рамка и областите за надграждане в сферата на социалните помощи и социалните инспекции в Румъния и България;

- повишаване на ефективността на работата на ниво трансграничен район - 7 области на Румъния и 8 области на България, в сферата на управлението на социални придобивки и изпълнението на социалната инспекция;

- подобряване на сътрудничеството и координацията чрез разработване и прилагане на споразумение за инструмент за онлайн обмен на информация в областите на компетентност.

 

Предвидени са следните дейности:

- провеждане на сравнително изследване в двете страни на регулаторната рамка и работните методи и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция;

- анализ на потребностите и възможностите за подобряване на управлението на социалната помощ и социалната инспекция;

- разработване, чрез трансгранично сътрудничество, на един регламент и два комплекта от методики за всяка от областите на управление и изпълнение на социалната проверка, което ще  остойности най-добрите практики, установени в двете страни;

- обучение на персонала на двете държавни институции и децентрализираните органи за увеличаване на капацитета в областта на управлението на социалните помощи и социалните проверки, въз основа на новите, разработени съвместно, правила и методологии;

- изпълнение на система за сертифициране на управление ISO на ниво децентрализирани органи – 1 от Румъния и 1 от България;

- разработване и внедряване на онлайн информационен инструмент между двете държавни институции.

Продължителността на Проекта е 24 месеца.  Европейският фонд за регионално  развитие  финансира 85% от допустимите разходи по него, националното съфинансиране от 13% се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а 2% от разходите са за сметка на бенефициента – АСП.

 

Линк към страницата на проекта: http://ajpisconstanta-interreg.ro/contact

______________________________________________________________________________________________________

„Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния - България“

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

 

Всички