logobgr
Всички
16.04.2019г.

Тенденции: повишава се интересът към приемната грижа, повече са и настанените деца с увреждания

През март т.г. 103 деца са настанени в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“, а за 97 настаняването е прекратено. Това отчита ежемесечният анализ, подготвян от Националния екип за организация и управление на проекта, според който общият брой на децата, отглеждани в приемни семейства в 147 общини към 31 март т.г., е 1996. От тях 182 са с увреждания, като при стартирането на социалната услуга на 01.01.2016 г. децата с увреждане в 82 общини бяха 106.

Децата, за които през март т.г. е предприета мярката за закрила „настаняване в приемно семейство“, преимуществено идват от общността (биологичното семейство, семейство на роднини или близки, същото или друго приемно семейство) – това са 90 от всичките 103 случая. При прекратените 97 настанявания традиционно основната причина са осиновяванията – 48 на брой, реинтегрирани в биологичните си семейства са 20.

През отчетния месец март се забелязва леко повишаване на интереса към професионалната приемна грижа -  подадени са 34 заявления от кандидати за приемни родители за областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София област и Стара Загора. През трите месеца на 2019 г. средномесечната стойност на подадените заявления е 22, през 2018 г. -  16. Отговорността за набирането на приемни родители е на Областния екип за приемна грижа, в сътрудничество с териториалните дирекции „Социално подпомагане“. Един от ангажиментите на комисиите по приемна грижа е да обсъжда и да планира развитието на приемната грижа в съответния регион.

През март т.г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 6 нови професионални професионални семейства, от регистъра са заличени 14. Така утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 31.03.2019 г. са общо 2 136 (2 130 професионални и 6 доброволни), като от тях в 1 651 са настанени деца.  В края на първото тримесечие на 2019 г. приемните семейства, в които няма настанени деца, са 485 (499 през февруари и 514 през януари). Малко над 22 процента е средната незаетост на приемните семейства, като в две области – Перник и Плевен, този процент е под 10.

Причините за незаетост на приемните семейства са постоянен обект на анализ. Най-много от незаетите приемни семейства са заявилите желание да се грижат за дете с различен профил от наличния. Затова една от приоритетните задачи на социалните работници от областните екипи по приемна грижа и отделите “Закрила на детето“ е да извършват периодичен преглед на незаетите приемни семейства, да се изготвят и представят пред комисиите по приемна грижа предложения за заличаване от регистъра при установяване на обективните обстоятелства за това, както и да се обсъжда препрофилиране с приемни семейства, за които са установени предпоставки за това.

Актуални въпроси от развитието на проекта „Приеми ме 2015“ и на приемната грижа изобщо ще бъдат обсъждани на Седмата национална информационна среща, предвидена да се състои в началото на май т.г.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички