logobgr
Всички
15.09.2008г.

Стартира схема „За по-добро бъдеще на децата"

Стартира схема „За по-добро бъдеще на децата" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици". На 15.09.2008 г. Агенцията за социално подпомагане обяви набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата". СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ПЕРИОДА 2008 - 2011 г. С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 20 ноември 2008 г., 16.00 часа местно време. Поканата за набиране на проектни предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а така също и пълния комплект документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет- страницата на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Пълният комплект документи за кандидатстване можете да видите . Целевите групи по схемата са:

  • Деца и младежи, настанени в ДМСГД и ДДЛРГ;
  • Деца и младежи, настанени в Домове за деца с увреждания;
  • Деца, навършващи пълнолетие и младежи, напускащи специализираните институции - Домове за деца, лишени от родителска грижа, Домове за деца с увреждания
Целите на схемата са подобряване качеството на живот на деца и младежи, настанени в специализирани институции чрез създаване на условия за качествени промени в дейността на съответните институции чрез тяхното преструктуриране, реформиране и закриване, когато това е препоръчано от компетентните институции; разширяване на кръга от възможности за реализиране на политиката за деинституционализация и подкрепа за самостоятелен живот на младежите след напускане на специализираните институции. Графикът на информационните дни можете да видите . 15.09.2008 г.

Paketnasoki-15.09.2008.rar
Paketnasoki-15.09.2008.rar 6.13 MB
Всички