logobgr
Всички
21.10.2010г.

Стартира разяснителна кампания по проект «Подкрепа за достоен живот»

Екип специалисти от дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване" на АСП, воден от нейния директор Огнян Христов, започна поредица от работни срещи във връзка със стартиралия проект «Подкрепа за достоен живот» по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Алтернативи» на обща стойност 35 милиона лева. При огромен интерес от общините партньори в Източна и Централна България такива срещи се състояха във Варна и Велико Търново. Предстоят работни срещи във Враца, Пловдив, Стара Загора и Благоевград, с които на практика ще бъде обхваната цялата страна.

Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент". Проектът ще се управлява от екип на национално ниво - специалисти от дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване" на АСП, а на общинско ниво - управленски екипи от представители на общинските власти. Партньори на АСП ще бъдат 262 общини в страната и 23 района на столична община. По този начин ще се децентрализира услугата «Личен асистент», ще се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент, ще се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

Важен акцент е, че предоставянето на услугата ще се реализира по индивидуален план за всеки потребител, включващ дейностите, които са договорени с личния асистент за подобряване качеството на живот на съответния потребител, с неговото  активно участие. При изготвянето на плана ще се прилага подходът за индивидуален бюджет. Потребителят (или неговият представител) участва при определяне на времето за ползването на всяка услуга - брой часове, ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго.

Потребителите на социалната услуга, включени в проекта, ще бъдат най-малко 9000 души, като продължителността на услугата е 14 месеца.

 

Всички