logobgr
Всички
10.11.2010г.

Стартира Проект „Подкрепа за достоен живот”

Стартът на Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Алтернативи"  беше оповестен на  пресконференция, проведена в Министерството на труда и социалната политика на 10.11.2010 г. В нея взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, заместник- министърът на икономиката енергетиката и туризма Евгени Ангелов, Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП), Росица Стелианова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта,  Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания и Правда Игнатова, директор на Дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция" на АСП. На пресконференцията бяха представени съществуващите и новите възможности за трудова заетост и реализация на хората с увреждания.

               Изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов запозна присъстващите с целите,  дейностите и сроковете на Проекта „Подкрепа за достоен живот". Проектът  стартира на 8 октомври и се реализира от Агенцията за социално подпомагане,  в партньорство с 262 общини  от страната и 23 района на Столична община. Общата му стойност  е в размер на 34 999 999,93 лв. Чрез него ще бъде предоставяна услугата „Личен асистент" в условия, които позволяват по-гъвкаво и целенасочено задоволяване на потребностите на лица с тежки увреждания, като ще бъдат обслужени най-малко 9000 потребители. Комисии за оценка и подбор на потребителите на услугата ще класират кандидатите, съобразно техните потребности, като на всеки от тях ще бъде определен индивидуален месечен бюджет в часове за ползване на услугата. Ползването на определените часове през месеца ще бъде договорено с потребителя или негов представител в зависимост от желанието му. На одобрените потребители ще бъде дадена и възможност за избор между одобрените лични асистенти.  За лични асистенти ще бъдат назначавани лица в трудоспособна възраст - безработни,наети или самонаети лица, студенти, лица придобили право на професионална пенсия по реда и условията на ранно пенсиониране и др. Включването в проекта на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, както и на лични асистенти ще се осъществява на три етапа:

І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г. Социалната услуга ще се предоставя от 10.01.2011 г , в продължение на  14 месеца.  Ще бъдат включени не по-малко от 3 500 потребители.

ІІ-ри етап: Документи ще се подават от 10 до 24 януари 2011 г. Социалната услуга ще се предоставя в продължение на 12 месеца, считано от 10.03.2011 г.  Ще бъдат включени не по-малко от 5 000 потребители.

   ІІІ-ти етап: Документи ще се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.  Социалната услуга ще се предоставя в продължение на  2 месеца - от 08.01.2012 г.  Ще бъдат включени не по-малко от 500 потребители.

               Резултатите от реализирането на Схема „Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"  бяха представени от директора на Дирекция „Международно сътрудничество и европейска интеграция" на АСП Правда Игнатова.   От общо оценените 137 проектни предложения, сключените по схемата  договори са 46, като към настоящия момент се изпълняват 44 проекта в подкрепа на създаването и развитието на социални предприятия. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 9 980 871.30 лв. Общият брой на обхванатите по проектите лица от различни рискови групи е 2694 - 70 от тях са деца. В целевите групи на 31 от проектите са включени и близо 1000 лица с увреждания. Обхванати са и лица от малцинствени етнически групи - 442, самотни родители и многодетни майки - 190, дълготрайно безработни лица - 613, лица, напускащи специализирани институции - 199, бивши затворници, лица страдащи от различни зависимости и др. Основната цел на реализираната схема е да бъде подкрепено развитието на социалното предприемачество, като възможност за подобряване качеството на живот на лица от различни рискови групи, чрез подкрепа за съществуващи и създаването на нови социални предприятия. Схемата се реализира  в продължение на 1 година, като социалните предприятия ще продължат да функционират с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" до 2011 г.

изтегли файла

Всички