logobgr
Всички
25.09.2008г.

Стартира изпълнението на услугата „Личен асистент” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Стартира изпълнението на услугата „Личен асистент” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.На 25.09.2008 година Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Междинно звено и Договарящ орган издаде Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG 051PO001/07/5.2-02 "Усъвършенстване и подобряване на услугата "Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". Конкретен бенефициент по горецитираната схема е Агенцията за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане", със седалище 1051 София, ул. Триадица 2; Наименованието на проекта, за които е отпусната безвъзмездната финансова помощ е „Социална услуга за качествен живот". Проектът ще се изпълнява на територията на цялата страна и е с продължителност 12 месеца. Общия бюджет на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 12 360 418 лв. Схемата е насочена към хора с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чието самообслужване е невъзможно и цели чрез разширяване на възможностите за предоставяне на услугата „Личен асистент" да се подобрят грижите към тези хора, да се повиши качеството на живота им и да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи. Ще се създадат и условия за алтернативен избор на членовете на семействата, в които има лице с тежко заболяване, да преодолеят социалната си изолация и да възстановят трудовата си активност чрез целенасочена индивидуална социална работа. За повече информация, желаещите да ползват услугата могат да се обръщат към Дирекции „Социално подпомагане" на територията на цялата страна.
Всички