logobgr
Всички
23.01.2019г.

Среща в Добрич набеляза стъпки за развитието на трансграничното сътрудничество в областта на социалното подпомагане между България и Румъния

На 17 януари 2019 г. в гр. Добрич беше проведена координационна среща на екипа за управление на проект „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“, на която бе обсъден постигнатият до момента напредък и бяха очертани бъдещите стъпки за съвместно управление. Бенефициенти по Проекта са Агенцията за социално подпомагане (АСП) от българска страна и  румънската Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS).

До момента в рамките на Проекта е подготвено сравнително проучване на законодателната рамка и работните методи и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция в двете страни.  В изпълнение на Дейност А6 - „Анализ на нуждите по отношение на областите за подобряване в сферата на управлението на социалните помощи и социалните инспекции“ в периода декември 2018-януари 2019 г. в областите Добрич, Русе и Враца бяха проведени и дискусионни форуми - фокус групи. В тях взеха участие над 100 представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги за деца и лица, служители от общините в съответните области и представители на дирекциите „Социално подпомагане“. В резултат от работата на фокус групите ще бъде подготвен доклад на български и румънски език, очертаващ потребностите и възможностите за подобряване на управлението на социалните помощи и социалната инспекция в България и Румъния. Предвижда се и разработването на съвместна нормативна уредба и методологии, които да продължат добрите практики, установени в двете страни.

Проектът се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020.  Той се реализира в партньорство между децентрализираните структури на българската АСП и румънската ANPIS, на ниво трансграничен район от 7 области на Румъния и 8 области на България (Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра). Продължителността му е 24 месеца. Очакваният ефект от изпълнението на дейностите по него е да бъде увеличен капацитетът на сътрудничеството и ефективността в работата на двете социални институции.

__________________________________________________________________

„Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния - България“

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

 

 

Всички