logobgr
Всички
08.12.2017г.

Сигнал за 5 приемни деца в риск не намери потвърждение

Проверка на приемна майка, която се грижи за 5 настанени при нея деца, извърши комисия, оглавена от ръководителя на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов. Проверката бе вследствие от сигнал, че въпросните деца са в риск и живеят в „мизерия“ в с. Глава, община Червен бряг. Сигналът бе подаден миналия месец от Националната асоциация по приемна грижа, която е и член на Консултативния експертен съвет към проекта.

        С оглед постигане на максимална обективност и независимост на преценката в комисията бяха включени и експерти, външни за прекия бенефициент по проекта „Приеми ме 2015“ (Агенцията за   социално подпомагане) – психолог от Центъра за обществена подкрепа в Плевен и координатор на УНИЦЕФ България.

        Става дума за 48-годишна приемна майка, която в съответствие с актуалния профил към момента отглежда 5 деца на възраст между 12 и 16 години, от които две двойки брат и сестра. Жената е утвърдена като професионален приемен родител през 2007 г. и е първата приемна майка в област Плевен, с натрупан преди това опит в едновременното отглеждане на повече на брой приемни деца в SOS-Детски селища.

        Комисията подготви и оповести обстоен доклад за резултатите от проверката след посещение в дома на проверявания приемен родител, след информационни срещи в Регионалната дирекция за социално подпомагане в Плевен, Община Червен бряг – партньор на АСП в проекта „Приеми ме 2015“, дирекция „Социално подпомагане“ – Червен бряг, както и след индивидуални разговори с настанените деца и с други приемни родители от с. Глава. Прегледана бе и документация в обем от над 200 страници.

        В резултат комисията се ангажира с извода, че децата, настанени в дома на проверявания професионален приемен родител се отглеждат в защитена семейна среда в условия на разбиране и зачитане на индивидуалността на всяко от тях. Не са идентифицирани сигнали от поведението на децата и на приемната майка, които да насочват към състояния на дискомфорт, неглижиране, липса на подкрепа. Тя припознава професията на приемен родител като важна за живота на децата под нейна грижа, както и като професия, изискваща пълно себеотдаване, ежедневна отговорност и отзивчивост. Приемният родител е високо оценяван от професионалистите в териториалната дирекция „Социално подпомагане“, от областния екип по приемна грижа и от общността на приемните семейства в населеното място. В дома на приемното семейство е извършен ремонт, продължил около 3 месеца, който е осигурил по-добри битови условия за живот. Продължителността на ремонта и неподредения начин на живот, който е съпътствал тази дейност, не са нарушили утвърдените добри взаимоотношения между децата, както и между децата и приемната майка, заключава още комисията.

        Освен че не бе потвърдено изнесеното в сигнала, проверката насочи внимание към принципния въпрос за развитието на приемната грижа в малки населени места. В случая приемните деца от с. Глава могат да учат в местното основно училище, а по-големите в средни училища на територията на община Червен бряг (Койнаре, Чомаковци, Червен бряг) с организирана училищна транспортна схема. В общинския град  функционират Център за обществена подкрепа,  Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Приемните родители и децата от селото активно ползват услугите на Центъра за обществена подкрепа. Така се налага изводът, че приемната грижа в малките населени места би имала устойчивост и перспектива, но при наличие на достъп до изградена здравна, образователна и социална инфраструктура.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички