logobgr
Всички
12.09.2014г.

Семействата на близо 36 хиляди първокласници получиха подкрепа преди първия учебен ден

Семействата на 35 956 първокласници получиха  помощ в размер на 250 лв. преди първия учебен ден. До днес, 12 септември 2014 г., изплатената  общо за страната сума е  8 989 000 лв., за подадените и одобрени към 31 август 2014 г. молби.

Помощта е еднократна и  се отпуска целево за покриване на част от разходите в началото на учебната година по реда на Закона за семейни помощи за деца. Изплаща се през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й. Право на нея  имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище за учебната 2014/2015 г. Необходимо условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лв.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молбите за отпускане на целевата помощ се подават  след записване на детето в първи клас. Крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Към днешна дата в цялата страна са подадени 38 031 молби, издадени са 35 722 заповеди за отпускане на помощта за 36 326 деца, в процес на обработка са 2 028 молби, отказите са 281. 

За миналата учебна година  помощта бе отпусната за 48 845 деца-първокласници.

Всички