logobgr
Всички
02.03.2011г.

Състоя се обучение на регионалните директори в рамките на проект „Детство за всички”

На 1 и 2 март в Националния център за развитие на човешките ресурси към МТСП се проведе обучение на директорите на регионални дирекции за социално подпомагане като част от регионалните екипи по деинституционализация.

В рамките на проект „Детство за всички", финансиран по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", бяха създадени 28 регионални екипи по деинституционализация, които ще работят в тясно сътрудничество с Националното звено за деинституционализация. В състава на регионалните екипи се включват представители на избраните общини, специалисти от регионалните дирекции за социално подпомагане, районните здравни инспекции, регионалните инспекторати по образование.

         Екипите по деинституционализация имат три основни задачи: да инициират актуализиране на областните стратегии и общинските планове за развитие в частта им, засягаща услуги за деца; да съдействат и подпомагат методически общинските власти при създаването и развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна ситуация; чрез своите професионални компетентности да допринесат за интегриране на децата в новата среда и достъпа им до необходимите здравни и образователни услуги.

Всички