logobgr
Всички
25.02.2015г.

Само 3 процента от подпомаганите не полагат общественополезен труд

По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2014 г. средномесечно са подпомагани 53 235  семейства, като от тях безработни лица са 56 435. Насочени за полагане на общественополезен труд са средномесечно 45 590 лица, отказали работа - 1572 лица. За сравнение през 2013 г. средномесечно са подпомагани 49 804 семейства, безработните лица са 49 690,  насочени за полагане на общественополезен труд са средномесечно 42 024, отказали да положат общественополезен труд - 1349. Процентът на лицата, отказали да полагат общественополезен труд е твърде нисък: през 2013 г. 3,2, %, през 2014 г. - 3.4 %. При първоначален отказ на лицата да полагат общественополезен труд месечната помощ се спира за срок от два месеца. При повторен отказ, независимо кога е направен, месечната помощ на лицата се прекратява за срок от две години.

Получаването на месечни социални помощи от безработните лица в трудоспособна възраст е обвързано с полагането на общественополезен труд още от 1994 г., когато с промени в Правилника за социално подпомагане е въведено това изискване. Принципът на тази обвързаност е залегнал и в приетите през 1998 г. Закон за социално подпомагане и правилник за неговото прилагане. От 1 май 2010 г. лицата, получаващи месечни помощи, полагат общественополезен труд 14 дни по 4 часа дневно. Това става по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места.

Обвързването на месечното подпомагане с полагане на общественополезен труд е реакция на очерталата се тенденция здрави безработни лица в трудоспособна възраст да се задържат за дълго време в системата за социално подпомагане. Това води до липса или загуба на трудови навици, демотивация и създава риск за изпадане в трайна бедност и социално изключване. Като ползватели на системата за социално подпомагане тези хора от една страна получават помощи, а от друга - стават част от сивата икономика, реализирайки доходи, които не декларират.

Всички