logobgr
Всички
14.01.2009г.

Разкрити са три нови социални услуги в Лом и в Исперих

Разкрити са три нови социални услуги в Лом и в Исперих

 

Дневен център за стари хора  и Център за социална рехабилитация и интеграция в Лом, както  и Преходно жилище в  Исперих предлагат услугите си на населението на двете общини от 1 януари 2008 г. С тях общият брой на социалните услуги в общността - делегирана от държавата дейност, достигна 343 с капацитет от 9 908 потребители.

Същността на социалната услуга „Дневен център за стари хора"  е в предоставянето на комплекс от социални, медицински и рехабилитационни услуги и работа в групи, с цел социално включване, преодоляване на социалната изолация и успешна интеграция на хора в пенсионна възраст. Центърът, с капацитет 40 потребители, ще предлага здравна профилактика, лечебна физкултура, трудотерапия и музикотерапия, пълноценна организация на свободното време в клубове по интереси и социална работа. Той разполага с пет дневни стаи за занимания по интереси, медицински кабинет, стая за отдих, стая за гимнастика, кухня и трапезария. Проектът е разработен от община Лом по програма ФАР и е на стойност над 160 000 евро.  Още 13 575 лв. за дейността на центъра са отпуснати от Фонд „Социално подпомагане" на МТСП.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Лом, който също е с капацитет 40 места, предлага на потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. Центърът разполага с кабинети за двигателна, логопедична и психологическа рехабилитация; за социална работа и трудотерапия, за здравна консултация и с кабинет „Музикално взаимодействие". Центърът е изграден в предоставена от община Лом сграда със съдействието на Фондация „Партньори - България", която е реализирала проект „Музикално взаимодействие" на стойност 40 000 лв.. Общината е отпуснала 3000 лв. Още 5820 лв. са усвоени по проект „Стъпка, музика, драма".

Социалната услуга „Преходно жилище" в Исперих предоставя комплекс от индивидуални и групови дейности за подкрепа от професионалисти на младежи и девойки от Дома за деца „Лудогорие". Целта е  подготовката им за независим  начин на живот и извеждането им от институцията. Целевата група потребители е на възраст от 16 до18 години включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Капацитетът е 10 места. Услугата се предоставя в дома в самостоятелно обособено пространство с отделен вход, независимо от останалите дейности. Финансирането на ремонта и обзавеждането е осигурено по Програма ФАР - 13 000 евро, и от община Исперих и дарители - 13 000 лв.

15.01.2009 г.

Всички