logobgr
Всички
12.06.2014г.

Работна среща обсъди проекти за предоставяне на социални услуги с европейски средства

В Хасково се състоя работна среща на екип от Главна дирекция „Социално подпомагане" с началник отдели „Хора с увреждания и социални услуги", началник отдели „Социална закрила" в дирекциите „Социално подпомагане" и експерти в регионалните дирекции за социално подпомагане в областите Хасково, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.

Теми на обсъждане бяха напредъкът по изпълнението и усвояването на финансови средства по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", ангажиментите на структурите на Агенцията за социално подпомагане (АСП), отговорни за изпълнение на проектите за предоставяне на социални услуги в семейна среда и в общността - постижения, ниво на изпълнение, трудности и рискове. Експертите бяха запознати с последния вариант на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и новостите в регламентите за Структурните фондове през новия програмен период.

Обсъди се координацията между дирекциите „Социално подпомагане" и други институции при кризисно осигуряване на ползването на социални услуги от пълнолетни лица.

Пред участниците бяха презентирани Националната стратегия за дългосрочна грижа, Инструментариумът за оценка на потребностите от социални услуги, предстощото разработване и внедряване на Интегрираната информационна система на АСП - модул „Социални услуги".

Служителите от регионалните структури имаха възможност да споделят своя опит и възникнали проблеми в практиката си, които да бъдат основа за насочване на действията за по-стабилна регулация на дейностите на АСП по отношение на развитието на социалните услуги и грижата за хората с увреждания.

Всички