logobgr
Всички
06.06.2011г.

Работна среща на ръководството на АСП с директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане набеляза акцентите и приоритетите в работата

Ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) проведе работна среща с директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане на 2 и 3 юни в София. Бяха набелязани акцентите   в работата на АСП по актуалните схеми на Оперативната  програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), приоритетите в дейностите по закрилата на детето, развитието на социалните услуги, промените в социалното законодателство и др.

Акцентът в работата по ОПРЧР беше поставен върху ролята и задачите  на АСП,  в качеството й на междинно звено по актуалните схеми на   програмата. Детайлно бяха разгледани дейностите по новообявената грантова схема за подкрепа на общински социални предприятия - "Нови възможности" и Проекта „Укрепване на  капацитета на АСП за повишаване на качеството  и ефективността на социалната работа".

В областта на закрилата на детето, като основни направления в дейността  бяха очертани дейностите за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България", Плана за действие към нея и работата по проект „Детство за всички", като основно средство за реализиране на процеса. Обсъдени бяха и проблемите, свързани с взаимодействието с органите  по закрилата на детето, както и с взаимната координация между структурите на АСП.

При социалните услуги като приоритет беше изведена необходимостта от повишаване на ефективността на работата за оптимално използване на капацитета на съществуващите услуги.

По време на срещата бяха разгледани актуалните промени в социалното законодателство. Обсъдени бяха основните изменения и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, в частта за реда и условията за изплащане на целевите помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия. Детайлно бяха анализирани и  теми като необходимостта от строга финансова  дисциплина; отчетната дейност на РДСП; констатациите  от актуалните проверките на Инспектората на АСП в териториалните поделения и др.

Всички