logobgr
Всички
21.04.2023г.

Работна среща с представители на областните екипи по приемна грижа от Южна България обсъди проблеми, свързани с постигането на устойчивост на резултатите по проект „Приеми ме 2015“

На проведената информационна работна среща с началници и социални работници от 13 областни екипа по приемна грижа от Южна България представители на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ и на УНИЦЕФ България дискутираха постигнатите в рамките на проекта резултати. Основен акцент на дискусията беше нормативното обезпечаване за интегриране на разработените в проекта добри практики, включително и утвърдения областен модел за изпълнение на дейностите, свързани с прилагането на приемната грижа по този проект. Обсъдиха се предвидените промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Изтъкната беше необходимостта от ясно и точно разписване на задълженията и отговорностите на всеки участник в процеса на работа с приемните семейства и настанените деца, сроковете за изпълнението им и начините на отчитане и контрол, както и регламентиране линиите на взаимодействие между различните участници в процеса.

Предстои да бъде осъществена информационна работна среща и с екипите от Северна България.

Децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 154 общини партньори, са 1 547. През март 91 деца са настанени в приемно семейство за 75 настаняването е прекратено, сочи още ежемесечният анализ на националния екип. Най-честите причини за прекратените настанявания обичайно са осиновявания и реинтеграция в биологичните семейства, обект на специфичен анализ са 9 случая през отчетния месец на деца с прекратено настаняването в приемно семейство и последвало настаняване в социална услуга за резидентна грижа, което се прави по изключение. Тук експертите извеждат като преобладаваща причина проблемно поведение на настанените деца и невъзможност приемните родители да се справят, въпреки оказаната подкрепа от ОЕПГ, отделите „Закрила на детето“, центрове за обществена подкрепа.

Към края на март 2023 г. общо 1 353 са приемните семейства с местоживеене в 154 общини партньори, в които има настанени 1 547 деца. Приемните семейства, в които няма настанени деца, са 376.

Всички