logobgr
Всички
19.04.2019г.

Работна група към проекта „Приеми ме 2015“ ще предложи основните параметри на стандарт за държавно делегирана дейност „приемна грижа“

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие решение да бъде сформирана работна група, чиято задача ще бъде да изготви предложение за  основните параметри на стандарт за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“ и за промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. В състава на групата влизат представители на Националното сдружение на общините в Република България, Национална мрежа за децата, УНИЦЕФ България, Националната асоциация по приемна грижа. Тези организации са членове на КЕС, наред с Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето. Отговорност за координиране работата на експертите от работната група ще има Агенцията за социално подпомагане, същевременно бе възприета идеята в разработването на стандарта да участва и представител на областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), като му се даде възможност да обсъжда и да предлага вижданията и на други областни екипи.

             Като краен резултат работната група следва да разработи и да представи на целия КЕС предложение за дейностите и поддейностите, които трябва да залегнат в разработването на финансовия стандарт; ролите и отговорностите на ангажираните страни в процеса на развиване, управление и мониториране на услугата спрямо ключовите дейности; план-график за разработване на финансов стандарт. В разработката на текстовете следва да се спазват основните параметри, заложени в Закона за социалните услуги. Според този закон дейностите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето от семейства на роднини или близки и приемни семейства се финансират от държавния бюджет като една социална услуга по общ стандарт.

Ръководителят на проекта запозна Огнян Христов запозна членовете на КЕС с планираната Седма информационна работна среща през месец май т.г., в която ще участват представители на общините партньори: администратори, началник и социален работник от ОЕПГ. Акцент в програмата ще бъде изпълнението на регионалните планове за развитие на социалната услуга „приемна грижа“ на база приетия от КЕС актуализиран План за 2017-2018 г., в т.ч. количествените стойности по области и общини. Предвижда се също да се включи представяне на добри практики за ефективна кампания за набиране на кандидати за приемни семейства, както и за добро взаимодействие между различните структури, ангажирани с приемната грижа на местно ниво.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички