logobgr
Всички
30.07.2015г.

Публично се отварят офертите по откритата процедура за закупуване на храни за най-нуждаещите се

На 4 август 2015 г. от 11 часа ще се състои публичното отваряне на офертите по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти" - 2015 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020" по 21 обособени позиции".

Отварянето ще бъде в сградата на Министерството на труда и социалната политика на ул. „Триадица"2 - Зала № 1, достъпна откъм служебния вход. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Всички