logobgr
Всички
25.08.2009г.

Проверка по предоставяне и изписване на медицински изделия и помощни средства обхвана 17 дирекции „Социално подпомагане”

Проверката по предоставяне и изписване на медицински изделия и помощни средства /МИПС/ обхвана 17 дирекции „Социално подпомагане" (Д „СП") в периода 17.08 - 20.08.2009 г.        Проверени са общо 3818 досиета на лица, подали молби-декларации. Обстойно са проверени 525 протоколи на ЛКК и решения на ТЕЛК, пораждащи съмнение, и са извършени 297 насрещни проверки в домовете на правоимащите лица.

По-характерни нарушения:

 1. В Д"СП" - Благоевград, Бургас, Добрич, Ловеч, Перник, Сливен и Стара Загора са издавани протоколи на ЛКК само по медицински индикации, т. е. по документи, без да е извършен преглед на лицето.

 2. В Д"СП" - Кърджали е установено, че без заключение на лекар специалист ЛКК са издавали протоколи за слухови апарати.

 3. В Д"СП" - Люлин и Перник са констатирани случаи на предварително получени медицински изделия и помощни средства, преди да са издадени заповеди за това.

 4. В Д"СП" - Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Ловеч, Перник и Марица в част от случаите в приемателно-предавателния протокол е записано, че лицето е получило МИПС, но на практика същите не са предоставени.

 5. В Д"СП" - Бургас, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Ловеч, Марица, Пловдив и Хасково при извършени насрещни проверки е констатирано, че част от МИПС не се използват от лицата по предназначение, т. е. МИПС са изписани в повече от потребностите на лицата.

 6. В Д"СП" - Добрич антидекубиталните дюшеци не се използват от лицата поради лошо качество.

 7. В Д"СП" - Плевен е констатирано, че е издаден протокол от ДКЦ - Плевен ЕООД към МБАЛ за комбиниран стол, дюшек, количка. При посещение на адреса е установено, че лицето се придвижва самостоятелно и на практика няма нужда от тези помощни средства.

 8. В Д"СП" - Люлин е установено, че фирмите - дистрибутори предоставят на лицата протоколите от лекарските консултативни комисии, като по този начин ги обвързват със себе си. Това лишава потребителите от възможността за избор на фирма - дистрибутор.

 9. В Д"СП" - Сливен е констатиран случай на лице, платило 12 лева на фирма „Сигма - Ми" - Сливен, която му е попълнила молба-декларацията и е изготвила медицинския протокол. /Става въпрос за слухов апарат/. Констатиран е случай на лице, дало 120 лева за перука на фирма „Рехади" - Габрово, офис Стара Загора, като му е заявено, че ще му върнат парите, след като представи заповедта.

 10. В Д"СП" - Стара Загора аудиометрията на лицата е изготвена от лекар, който е представител и на фирмата, която снабдява лицата със слухови апарати и е председател на специализираната УНГБ към МБАЛ - Стара Загора.

 11. В Д"СП" - Бургас протоколите са изготвяни от фирми - дистрибутори и от личните лекари на лицата без преглед. В един от случаите е установено, че лицето, което е предоставило на нуждаещото се лице протокола без преглед, е председател на ЛКК .

 12. Мобилни ЛКК са правили на място изследвания на хора от община Черноочене и са издавали протоколи за слухови апарати. Същите комисии и през миналата година са насочвали хората след това към една и съща фирма - доставчик.

13. В Д"СП"  - Перник са установени протоколи, издадени за стелки, които са еднотипни - сменят се само имената на хората. Молбите са подадени от упълномощени лица, които са свързани с лекар, регистриран като производител и дистрибутор на стелки, работещ в отделението, в което е самата ЛКК. По изготвените от комисията протоколи стелките са получени, преди да е издадена заповед на дирекцията.  

14. В Д"СП" - Велико Търново представител на фирма „Ай пи медикал" ЕООД е съпруга на лекар - член на ЛКК, изписвала МИПС.

15. В Д"СП" - Добрич протоколите са издадени от ЛКК - Варна и Пловдив. Лицата не са ходили на преглед. Представител на фирмата - доставчик им осигурява протоколите и помощните средства.

16. В Д"СП" - Добрич в един от случаите член на ЛКК е лекуващ лекар на лицето и му е извършил аудиограмата. Същият е регистриран като ЕТ - дистрибутор на слухови апарати.

17. В Д"СП" - Ловеч по устна информация до комисията лицата, лекувани в Неврологично отделение към МБАЛ - Ловеч, са получавали протоколи за МИПС при изписването им.

18. В Д"СП" - Плевен е установено, че една и съща ЛКК изписва едни и същи комплекти МИПС /комбиниран стол за тоалет и баня, рингова инвалидна количка, дюшек и възглавница/ на потребители с различни диагнози.

19. В Д"СП" - Ловеч е установено, че протоколите от ЛКК и слуховите апарати на лицата се раздават от лекар /УНГ специалист/ при самия преглед, а впоследствие се оформят документите.

20. В Д"СП" - Благоевград при проверка по сигнал е установено, че член на специализирана УНГ ЛКК към МБАЛ - Благоевград участва при издаване на протоколи за слухови апарати и ги насочва към фирмата -доставчик „Старки България" ЕООД, представителят на която е нейн съпруг, а фирмата се намира на адреса на частния й кабинет.

21. В Д"СП" - Велико Търново ЛКК не е преглеждала лицата, а документите с пълномощни, предоставени от лицата, се представят в дирекцията от фирма „Бета Кеър" - Велико Търново.

22. В Д"СП" - Бургас е констатиран случай, при който на едно лице са издадени два медицински протокола от МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕАД - София и от МЦ „Св. Николай Чудотворец" ЕООД - Бургас на една и съща дата. Лицето не се е явявало и не е преглеждано в медицинските центрове. Медицинският протокол от МЦ „Св. Николай чудотворец" ЕООД - Бургас е предоставен от фирма „Конверса България" ЕООД.

 

         Във връзка с направените констатации могат да се направят следните обобщени изводи:

Медицинските изделия и помощните средства /МИПС/ се получават от потребителите, преди да са издадени заповеди от Д „СП" за разрешение или отказ.

Лекарските комисии са издавали протоколи за МИПС само по документи, без да е извършван преглед на лицата.

Лекарските комисии са издавали протоколи за МИПС без въобще да извършват преглед на лицето, като протоколите са доставяни на лицата от фирмите-дистрибутори.

Част от предоставените по приемателно-предавателен протокол МИПС не са получени от крайните потребители.

Част от предписаните и предоставени МИПС не се използват по предназначение /стоят опаковани/. Изписват се повече, независимо от потребностите на лицата.

Фирмите-дистрибутори доставят протоколите от лекарските консултативни комисии на лицата - потребители, като по този начин ги обвързват със себе си и ги лишават от правото на избор.

Медицинските лица, издаващи протоколите за МИПС, насочват потребителите към конкретни фирми-дистрибутори.

Мобилни екипи на ЛКК правят изследвания по места, издават протоколи за слухови апарати и насочват хората към една и съща фирма - дистрибутор.

Констатирани са случаи на конфликт на интереси, когато член на ЛКК е в родствени отношения с представител на фирмата-дистрибутор или самият той представлява такава.

До проверяващите достига информация, че в резултат от проверките масово по места се доставят недоставените от фирмите МИПС или се изтеглят молбите с приложените протоколи от ЛКК.

След прецизиране на доказателствата ще бъде поискана проверка от прокуратурата във всички случаи, при които са издавани медицински протоколи без лицата да са преглеждани /документ с невярно съдържание/, при всички случаи, при които МИПС са изписвани и не се използват по предназначение от правоимащите лица, тъй като не отговарят на потребностите им, както и при всички случаи, при които фирмите - дистрибутори са фактурирали МИПС, получили са си парите, но не са ги доставили на лицата.

За констатираните нарушения при изписването на медицинските изделия и помощните средства от ТЕЛК и лекарските консултативни комисии, ще бъде уведомено и Министерство на здравеопазването за предприемане на действия по компетентност.

25.08.2009 г.

 

 

 

 

Всички