logobgr
Всички
21.01.2011г.

Промяната в режима за отпускане на месечни добавки за деца с трайни увреждания влиза в сила от днес

Последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца влизат в сила от днес, 21 януари 2011 година. Според тях отпускането на месечните добавки за деца с трайни увреждания ще се извършва от началото на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от 3 години назад. Този режим се прилага в случаите, когато молбата за отпускането на добавката е подадена в срок от 3 месеца от издаване на експертното решение. При неспазване на този срок добавката се отпуска от началото на месеца, през който е подадена молбата. Чрез тази промяна в нормативната уредба се предотвратява загубата на добавки поради забавяне на издаването на експертните решения.

Освен тези промени, от днес отпада и изискването за прилагане на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи към молбата-декларация при кандидатстване за месечни помощи за дете с трайно увреждане до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и при кандидатстване за месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до навършване на една година.

С промените се уреждат и случаите на преосвидетелстване на деца с трайни увреждания, за които преди 29.03.2010 г. е била прекратена месечната добавка, получавана по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване. В тези случаи месечната добавка за дете с трайно увреждане ще се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, при условие, че:

1. с новото решение не е определена степен и вид на увреждане под 50 % или степен на намалена работоспособност под 50 %;
2. молба-декларацията е подадена:
а) в случаите, когато новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е издадено след 21.01.2011 г. - в 3-месечен срок от датата на издаването на експертното решение;
б) в случаите, когато новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е издадено преди 21.01.2011 г. - в 3-месечен срок /до 21.04.2011 г./.

С тези промени не се допуска прекъсване в получаването на добавките за деца с трайни увреждания и се дава възможност за изплащане на добавки за минал период, през който те не са били получавани от семействата.

Всички семейства на деца с трайни увреждания, които имат право да се ползват от променените условия за получаване на месечни добавки, могат да се обръщат към съответните дирекции „Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Всички