logobgr
Всички
08.11.2017г.

Проектът „Приеми ме 2015“ ще търси нормативни подобрения в предоставянето на приемна грижа

             Да бъде изготвена в максимално бързи срокове Програмата за  специализирано обучение на Комисиите по приемна грижа (КПГ), реши на свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“. Осъществяването на това обучение има като посока регулирането на критериите за подбор и утвърждаване на кандидатите за приемни семейства. В същия контекст на работата за прецизиране на „входа“ на услугата „приемна грижа“ е и поставеният от КЕС фокус за  изготвяне на обосновани предложения за промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, както и за допълнения и изменения в утвърдената от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане Методика за предоставяне на приемната грижа.

             КЕС преценява края на първото полугодие на 2018 г. като реалистичен срок да се предложат промени от нормативно естество. Внасянето на такива промени ще бъде съпътствано с предварително съгласуване в оперативен порядък и във взаимодействие с Дирекция „Социално включване“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), чийто представител има в КЕС, наред с ДАЗД и неправителствения сектор в лицето на  Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ), Уницеф България, Национална мрежа за децата (НМД).

             КЕС планира и действия за организиране от НСОРБ на среща с представители на общините – областни градове, за презентиране на проектната възможност цялостният обхват на услугата „приемна грижа“ за дадена област да се предостави на неправителствена организация.

             Съветът препотвърди като основна задача с ресурсите на проекта „Приеми ме 2015“ да се изгради практически организационен стандарт, способен да защити предложение за единен държавен стандарт в края на действието на проекта.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички