logobgr
Всички
27.09.2018г.

Проектът "Приеми ме 2015" ще приключи с предложение за единен разходен стандарт за социалната услуга "приемна грижа"

 

      На своето 12-то заседание Координационният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ потвърди като основна своя задача с организационните и методологични ресурси на проекта да разработи обосновано предложение за единен разходен стандарт за социалната услуга „приемна грижа“ в края на действието на проекта. Въз основа на прегледа на  дейностите по предоставяне на услугата по проекта бе коментирана необходимостта от предложения за корекции в размера на издръжка и възнаграждения (основни, за обучения, за супервизии и др.). КЕС ще се запознае и с концепцията за приемната грижа след приключване на работата по разработване на проекта на Закон за социалните услуги, с цел постигане на съответствие на развиваните практики с предстоящите промени в нормативната уредба.

     Към 31.08.2018 г. действащите споразумения за партньорство с общини от 28-те области на страната са 156, като услугата реално се предоставя в 149, сочат актуалните данни от направения преглед за развитието на приемната грижа. Децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в тези 149 общини, са 2 067.  През общо 32-та месеца за предоставяне на услугата по проекта под приемна грижа са преминали 4 596 деца, новонастанените през първите осем месеца на 2018 г. са 688. Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата – общини партньори по проекта, към края на август т.г. са 2 158 (2 151 професионални и 7 доброволни), като от тях с настанени деца са 1 706. 

     КЕС, в който са включени представители  на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето,  Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ), Уницеф България, Национална мрежа за децата (НМД), обсъди свои предстоящи организационни дейности, като непроменена цел си остават постоянните усилия за по-доброто качество на приемната грижа.

     За средата на октомври т.г. е планирано провеждането на петата национална информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“, чийто формат предвижда участието на 28-те администратори от областните градове (в т.ч. Ботевград) и представители на областните екипи по приемна грижа – началниците и социални работници от тези екипи.

     Заложеният акцент в работата на форума е ефективността на провежданите обучения и супервизии, като основен фактор за повишаване качеството на приемната грижа.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Всички