logobgr
Всички
03.04.2014г.

Проектът «И аз имам семейство» удължава действието си

Действието на Проекта „И аз имам семейство" е удължено до 30 септември 2014 г., като се запазва общата стойност от близо 15 милиона лева.  Проектът, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", дава иновативни възможности за създаване и реализиране на устойчив модел на развитие на социалната услуга „приемна грижа". Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето" в партньорство с 83 общини на територията на цялата страна.

Показателите за изпълнение на проекта отдавна са надхвърлени, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 956 приемни семейства от общините партньори. Отпаднали са само 68 семейства,  което е показател за добре свършена работа от екипите по приемна грижа и проявената взискателност при подбора на кандидатите за приемни семейства. Към края на февруари 2014 г. в общините партньори са подадени 1740 заявления от кандидати за приемни семейства. До момента през услугата "приемна грижа" по проекта «И аз имам семейство» са преминали 1122 деца, като за 213 деца е било прекратено настаняването в приемно семейство - 49 деца  са реинтегрирани в биологичното си семейство, 123 деца са осиновени, 16 са в семейство на близки и роднини, 18 са в резидентна услуга.

Благодарение на приемните семейства по проекта 458 деца са изведени от специализирани институции и 173  от резидентни услуги. Предоставянето на услугата от общините допринася и за предотвратяване на настаняването в специализирани институции, като до момента общо 491 деца от общността са настанени в приемни семейства, като тези деца имат възможност да поддържат контакт с биологичните си родители с цел да се върнат при тях.

През март т.г. бе сключен договор за изготвяне на проект за Единен финансов стандарт за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа". Приемането на такъв стандарт ще гарантира устойчивостта на проекта и ще даде основание за промяна на правната регулация на социалната услуга «приемна грижа» и предоставянето й като държавно делегирана дейност.

В национален мащаб към края на 2013 г. са вписани 1 955 семейства, от които 1 827  професионални и 128 доброволни. Общият брой на децата, настанени в приемни семейства и пребивавали в тях,  е 1 943.

Всички