logobgr
Всички
25.03.2015г.

Проект за още по-добра функционалност на АСП стартира дейностите си

В София се състоя откриващата конференция по проект „Агенцията за социално подпомагане - добре функционираща администрация". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Екипът на проекта, ръководен от директора на дирекция „Човешки ресурси" в АСП Цветан Васев, представи целта на проекта - да се подобри работата на администрацията на Агенцията като организация, функционалност, ефективност и ефикасност и да се повиши компетентността на служителите.

Базова специфична цел е да се постигне яснота относно актуалното състояние на ефективността на процесите в администрацията на АСП чрез извършване на подробен функционален анализ. Той ще изследва и оцени ефективността в дейността на отделните административни структури чрез анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Въз основа на констатациите и изводите от анализа ще се изработи План за действие с областите и предложенията за подобрение.

Изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов оцени високо поставените цели и пожела успех на екипа на проекта, който ще приключи на 27 август т.г.

Всички