logobgr
Всички
19.03.2015г.

Проект за 65 милиона лева ще предоставя интегрирани социални и здравни услуги

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.

На 18.03.2015 г. между Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", и АСП (в качеството й на конкретен бенефициент), беше сключен договор, с който стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа". Общата стойност на проекта възлиза на 64 966 534,16 лева, от които 55 221 554,04 лева са средствата от Европейския социален фонд и национално съфинансиране в размер на 9 744 980,12 лева. Проектът ще се реализира в 28-те области на страната, като партньори са всичките 265 общини, включително 23-те столични района.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица.

Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.

Услугата „Личен асистент" ще продължи да се предоставя в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет" и по този начин надгражда операция „Алтернативи", като осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи.

 Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа" е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до април 2016 г. Очакваните резултати са 12 000 лица с увреждания и лица над 65-годишна възраст. в невъзможност за самообслужване да ползват услугата „Личен асистент". Предстои подписване на споразумения за партньорство с кметовете на общините. Заявления от кандидат-потребители ще се приемат в общинските администрации от 27 март 2015 г.

Всички