logobgr
Всички
24.11.2014г.

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане” по ОПАК

На 12, 13 и 14 ноември 2014 г. двадесет служители от Агенция за социално подпомагане (АСП) участваха в обучение по Дейност 1 - Обучения от Института по публична админисрация (ИПА) на тема „Прилагане на комплексно административно обслужване". Обучението се проведе в Голяма зала на МТСП. Участниците в се запознаха със същността, принципите и предпоставките за въвеждане на комплексно административно обслужване, с нормативната уредба за приложение, с базисния модел и канали за достъп до административни услуги, като и с основите на моделиране на работните процеси. През месец октомври 2014 г. се проведе обучение на 15 служители на тема „Доброто управление - отворена и прозрачна администрация". С реализирането на двете обучения, приключи и изпълнението на Дейност 1 по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане" - Обучения от ИПА. Общо 35 служители от АСП преминаха обучение за надграждане и придобиване на нови знания и умения и получиха сертификати. В резултат от изпълнение на дейността заложените количествени индикатори по отношение на броя на участниците са постигнати на 100 %. Стойността на таксите за обученията по двете теми е 6400,00 лв. с вкл. ДДС.
Всички