logobgr
Всички
08.09.2009г.

Продължават проверките по предоставяне и изписване на медицински изделия и помощни средства, 19 преписки са в прокуратурата

Извършена е тематична проверка по изписването и предоставянето на медицински изделия и помощни средства в още 26 дирекции „Социално подпомагане" (Д „СП") за периода 01.09 - 02.09.2009 г. Проверени са общо 5385 досиета на лица, подали молби - декларации. Обстойно са проверени 480 решения на ЛКК и ТЕЛК, пораждащи съмнение и са извършени 541 насрещни проверки в домовете на правоимащите лица.

 

По-характерни нарушения, констатирани по дирекции, са:

1. В Д"СП" - Петрич, Провадия, Димово, Момчилград, Тетевен, Панагюрище, Долна Митрополия, Левски, Карлово, Стамболийски, Алфатар, Нова Загора, Сердика, Етрополе, Пирдоп, Сливница и Казанлък са констатирани случаи, при които лицата не ползват по предназначение отпуснатите МИПС - същите са изписани в повече от потребностите на лицата.

 

2. В Д"СП" - Провадия, Свищов, Димово, Севлиево, Панагюрище, Долна Митрополия, Левски, Карлово, Стамболийски, Русе, Нова Загора, Сердика, Етрополе, Пирдоп, Сливница, Казанлък и Велики Преслав са констатирани случаи, при които лицата не са се явявали на преглед пред лекарската консултативна комисия, издала протокола за отпускане на МИПС.

 

3. В Д"СП" - Провадия, Свищов, Димово, Севлиево, Тетевен, Левски, Карлово, Стамболийски, Алфатар, Сердика и Свиленград са констатирани случаи, при които лицата не са получили МИПС, а в дирекцията са представени приемателно-предавателни протоколи, че същите помощни средства са доставени.

 

4. В Д"СП" - Тетевен са констатирани случаи, при които лицата са заплащали суми за издаване на ЛКК протоколи /на личния лекар - 5 и 25лв./. Аналогичен е случаят и в Д"СП" - Панагюрище, където лицето твърди, че слуховият му апарат е предоставен от лекар - специалист по УНГ - гр. Пазарджик срещу сумата от 30 лв. При проверка в досието на същото лице е установено, че има приемателно - предавателен протокол с вписан № на фактура на общо стойност 430 лв.

 

5. Показателен е начинът на набиране на клиенти за слухови апарати, констатиран в с. Радево, община Нова Загора. Там на вратата на кметството е залепена обява, според която хората, които имат проблеми със слуха и имат нужда от слухови апарати, да се записват в кметството. Инициативата е подета от фирма „СИГМА МИ" - ООД гр. Сливен.

 

6. Продължават случаите, при които се констатира обвързаност между фирмите - дистрибутори и медицински лица, членове на лекарските комисии, изписващи помощните средства. Така например, при насрещни проверки в гр. Велики Преслав е констатиран случай, при който председателят на ЛКК насочва правоимащото лице към определена фирма - дистрибутор. Същото е положението и в Етрополе, където член на ЛКК е и официален дистрибутор на медицински изделия и помощни средства.

 

7. В Д"СП" - Севлиево са установени 5 случая, в които дистрибутори на ф-ми "МЕДИСТИЛ" ЕООД гр. Сливен и "ИЛМЕД" ООД с. Рогош, обл. Пловдив са предоставяли протоколи на ЛКК и медицински изделия едновременно в домовете на лицата.

                                              

 8. В Д"СП" - Сердика е констатиран случай на отпуснати ортопедични обувки, на които изработката им закъснява с половин година, след което те вече не са функционални, тъй като размерът на крака на детето се е променил и майката ги изхвърля.

 

 9. Съществена помощ при извършването на проверката в Д"СП" - Враца е оказал лекарят - представител на РЦЗ - Враца. Същият е констатирал, че към досиетата на подпомаганите лица са приложени медицински протоколи на ЛКК, издадени с поредни номера, в една и съща дата с изписани в тях различни МИПС, които си противоречат спрямо здравословното състояние на лицата.

 

Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане, съвместно с представители на Регионалните центрове за здравеопазване до момента са проверили над 13700 досиета на лица, нуждаещи се от медицински изделия и помощни средства. Внимателно са прегледани над 1300 решения на ЛКК/ТЕЛК, породили съмнение за тяхната достоверност, като във връзка с това са извършени 1281 насрещни проверки в домовете на правоимащите лица. Установена е повторяемост на констатираните нарушения, като най-често срещаните са:

 

- Издаване на медицински протоколи от ЛКК, без лицата да са преглеждани от ЛКК;

- Издаване на  медицински протоколи от ЛКК с предписани МИПС, неотговарящи на потребностите на правоимащите лица;

- Фирмите - дистрибутори не са доставяли всички изписани в приемателно - предавателните протоколи МИПС, а са си получили средствата за това;

- Констатирани са различни форми на обвързаност между медицинските лица /лични лекари, лекари - специалисти и лекари - членове на ЛКК/ и фирми - дистрибутори на МИПС.

- За предоставяне на медицински изделия и помощни средства или за написването на протокол от ЛКК, от правоимащите лица са изисквани средства за заплащане на услугите.

 

Във връзка с констатациите от извършените до момента проверки са подготвени и предадени на Прокуратурата общо 19 преписки с предложения за проверка, съдържащи информация за установени нарушения на територията на следните дирекции „Социално подпомагане": Благоевград, Люлин, Перник, Раднево, Ардино, Марица, Пловдив, Хисаря, Велико Търново, Красно село, Кърджали, Сливен, Дупница, Стара Загора, Силистра, Червен бряг, Шумен, Видин и Ямбол. Всяка една от преписките съдържа по няколко нарушения, констатирани при проверките, като общата им приблизителна стойност надхвърля 190 000 лв.

         Започват да се очертават лекарски консултативни комисии и фирми - дистрибутори, които се повтарят в предложенията за проверка от Прокуратурата. Същите се откриват и в списъка на фирмите - дистрибутори с най-големи обороти от началото на годината.

08.09.2009 г.

Всички