logobgr
Всички
22.03.2019г.

Продължава приемът на заявления–декларации за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”

Агенцията за социално подпомагане (АСП) напомня, че продължава приемът на заявления–декларации за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” (НП АХУ). Приемът на заявленията-декларации на заитересованите лица започна от 11 февруари. Те се подават по настоящ адрес в дирекциите „Социално подпомагане“.

НП АХУ е част от мерките, заложени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), който се приема ежегодно от Министерския съвет и се реализира чрез изпълнението на дейност „Личен асистент“ и дейност „Помощник-възпитател“.

Програмата се изпълнява от АСП в партньорство с Агенцията по заетостта. Съгласно определените в НПДЗ за 2019 г. параметри за изпълнение на НП АХУ, за дейностите „Личен асистент“ и „Помощник възпитател“ е предвидено осигуряване на заетост на 1900 лица при 5–часов работен ден.

Потребители на социалната услуга „Личен асистент“ могат да бъдат лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност (ТНР) или вид и степен на увреждане (ВСУ), с определено право на чужда помощ, установена от органите на медицинската експертиза, за което е издадено ЕР на ТЕЛК, деца до 18 г. възраст с определени от 50 до 90 % ВСУ или ТНР с определено право на чужда помощ, както и лица или деца, изведени от специализирани институции.

Лицата с 90 и над 90 на сто ТНР или ВСУ, с определено право на чужда помощ, трябва да отговарят на определените в раздел IV, т. 2.1.5 на НП АХУ допълнителни условия – да са в състояние, при което не могат да се самообслужват; месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), който се определя с Постановление на Министерския съвет и за 2019 г. е 75 лв.; да не ползват целодневно социални услуги на друго основание; да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания);да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период.

Чрез реализирането на дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуално развитие на деца с определени 90 и над 90 на сто ВСУ или ТНР.

В Програмата  могат да участват безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица трябва да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица с потребителя на услугата, при условие, че не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи.

За включване в дейност „Помощник-възпитател“ могат да кандидатстват безработни лица, подпомагани с месечни помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за получаване на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто ВСУ или ТНР, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги деца с увреждания.

През 2019 г. са приети нови облекчения при определяне правото на достъп за включване в дейностите „Личен асистент” и „Помощник-възпитател”. Според тях не се взимат предвид като доход: месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД за деца с увреждания;  финансовата подкрепа по чл. 68 от Закона за хората с увреждания, която е за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане; трудовото възнаграждение, получавано от участието в Програмата - дейности „Личен асистент” и „Помощник-възпитател”; обезщетението за безработица, получавано след участие по програми и проекти за субсидирана заетост; социалната пенсия за инвалидност, минималният размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, когато са единствен доход за предходен месец на семейства, в които единият съпруг/а е лице с увреждане, с определена чужда помощ, а другият се грижи за него и е безработен в трудоспособна възраст.

Трудовият договор с лицето, одобрено за включване в дейностите „Личен асистент” или „Помощник-възпитател, се сключва със съответната дирекция „Социално подпомагане”.

Подробна информация за условията и реда за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ може да намерите на електронната страница на АСП http://www.asp.government.bg/web/guest/programs-and-projects, в рубриката „Програми и проекти“.

Всички