logobgr
Всички
26.08.2015г.

Приключи проектът „Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“

Своята едногодишна дейност успешно приключи проектът „Агенцията за социално подпомагане - добре функционираща държавна администрация", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Главната цел на проекта бе да се подобри работата на администрацията на АСП като организация, функционалност, ефективност и ефикасност и да се повиши компетентността на служителите.

В рамките на проекта бе изготвен подробен функционален анализ, представен на заключителната конференция пред ръководители и експерти от централното управление на АСП и директори на териториални структури. Продуктът включва анализ на текущото състояние на звената на Агенцията по отношение на релевантността на функциите, ефикасността и ефективността от дейността им, идентифициране на области за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние на администрацията. Формулирани са също насоки за бъдещото развитие на АСП и конкретни препоръки за подобрение в рамките на съответните идентифицирани области за подобрения.

С помощта на онлайн базирана информационна система бе осъществено анкетно проучване сред над 230 служители на АСП в централното управление и в териториалните поделения. Проведени са 65 дълбочинни интервюта и 4 фокус групи (София, Русе, Сливен и Мадан). В процеса на изготвяне на функционалния анализ изводите и препоръките са обсъждани с представители на АСП в рамките на работна група. Проведено е също съпътстващо обучение на 21 служители, заемащи ръководни и и експертни длъжности, като това обучение е свързано с функционалния анализ за повишаване компетентността на администрацията.

Всички