logobgr
Всички
22.10.2018г.

Приемните семейства към края на септември т.г. са над 2100

Областните екипи по приемна грижа: супервизията е изключително важна за нас тема

Според анализ за деветмесечието на т.г. към 30.09.2018 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“, са 2 036 с пребиваване в 149 общини-партньори. Утвърдените приемни семейства към края на септември са общо 2 171 (в т.ч. 2 164 професионални и 7 доброволни), сочат още данните от анализа на Националния екип за организация и управление на проекта. Най-много приемни семейства има в област Варна – 155, Велико Търново – 135, Монтана – 132, Плевен – 131, Хасково – 127. През общо 34-те месеца от предоставяне на услугата по проекта под приемна грижа са преминали 4 665 деца. Новонастанените деца през деветте месеца на 2018 г. са 757.

Междувременно Националният екип за организация и управление получи и анализира обратната връзка от участниците в наскоро състоялата се Пета информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“. Срещата имаше наглед необичайния фокус към същността на познат процес като супервизиите, но участвалите в нея администратори, началници и социални работници от 28-те областни екипа по приемна грижа (ОЕПГ) без изключение оценяват избора на точно тази тема като изключително актуален и полезен.

Ето и част от споделените мнения: ОЕПГ – Бургас:„Включената тема за супервизиите беше поднесена по възможно най-добрия начин, много  професионално и в същото време допринесе за придобиване на нови знания, умения, както и увереност на екипа в действията му в пряката  работата с приемните семейства.“; ОЕПГ – Кърджали: „Петата информационна работна среща даде възможност на екипа да се докосне до работата на един невероятен специалист в областта си - г-жа Весела Банова. Участието в „общата супервизия” потвърди нашите разбирания за това колко е важна тази форма на работа по предоставяне на услугата „приемна грижа”; ОЕПГ – Монтана: „Участието ни в Петата информационна работна среща беше поредната добра възможност за обмяна на опит, гледни точки, мнения и впечатления. За нас беше изключително полезна презентацията на Весела Банова и обучителния елемент на срещата. Бихме се радвали, ако тази тенденция продължава и в бъдеще. Супервизията като пряк път за професионализиране на екипите по приемна грижа и на приемните семейства като основна тема беше от изключителна важност“. ОЕПГ – Пазарджик: „Оценяваме срещата като една от най-ползотворните. Добро попадение бе изборът на лектор в лицето на г-жа Весела Банова. Тя успя да ни провокира да се замислим върху теми, които, заети в ежедневните дейности, често ни убягват, а са важни“; „ОЕПГ - Сливен счита, че супервизията е изключително важна за хората, чиято работа включва емоционално натоварване и необходимо условие за повишаване на качеството на работа на супервизирания. Поставянето на темата за същността, принципите, целите и ефектите от супервизията е изключително важна и ползотворна. Представянето на темата беше достъпно и разбираемо с достатъчна практическа насоченост.“ ОЕПГ - София град: „Работната среща ни предостави възможност да се запознаем с много колеги, работещи в областта на приемната грижа. Имахме възможност да обсъдим въпроси, касаещи затруднения, които срещаме в работата си. С благодарности за осигурената възможност да се срещнем с г-жа Банова.“  ОЕПГ – Хасково: „Темата бе разяснена изчерпателно и ще послужи при контролиране на провеждането на груповите и индивидуални супервизии от страна на външни изпълнители в дългосрочен план след приключване на проект „Приеми ме 2015" и делегиране на услугата „приемна грижа" към съответната община.“

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички