logobgr
Всички
30.11.2017г.

Приемни родители от Плевен: разчитаме на подкрепящите екипи по всяко време

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта се включиха в обучение на приемни родители от град Плевен. Неговата конкретна тема бе поведението на приемния родител и възникващите емоционални проблеми при раздялата с настаненото в семейството дете, но приемните родители получиха възможност да дебатират с ръководството на проекта и областния екип по приемна грижа в Плевен най-разнообразни въпроси, свързани с цялостния процес на предоставяне на услугата.

На базата на своя опит плевенските приемни родители единодушно отрекоха прокраднали се в публичното пространство тези за авторитарно и грубо поведение на социалните работници към тях, като споделиха, че разчитат на подкрепящите ги професионалисти по всяко време на денонощието. Същевременно те поискаха „да се чува думата им“ във възникващите ситуации около предоставянето на приемната грижа, което бе повод Огнян Христов да коментира пред тях: „Категорично е разбирането ни, че предоставянето на приемната грижа е споделена отговорност на  всички ангажирани участници  – комисията по приемна грижа, екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“, и разбира се - приемните семейства. Тяхната гледна точка е важна, но не бива да забравяме кой какви функции има, кой в крайна сметка е отговорен за дадено решение, като преди всичко е интересът на детето.“

С над 130 утвърдени приемни семейства и пребиваващи в тях 140 настанени деца област Плевен е сред трите водещи в страната в предоставянето на тази услуга. Само в община Плевен   приемните семейства са 49, децата в тях – 43.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Всички