logobgr
Всички
20.03.2018г.

Приемни родители от област Плевен: Имаме проблеми не с областния екип, а с отношението към децата!

Близо 100 приемни родители от област Плевен се срещнаха с представители на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“. Срещата бе по инициатива на Националната асоциация по приемна грижа и по повод на постъпили в асоциацията сигнали за „неприемливо“ поведение на социални работници от областния екип по приемна грижа в Плевен. „Тук сме, за да преценим доколко подобни сигнали отразяват системни проблеми във взаимоотношенията и да потърсим заедно решението им – тук и сега!“, обяви ръководителят на проекта Огнян Христов, но в рамките на срещата нито един от присъстващите приемни родители не посочи като проблем  точно  проблемни взаимоотношения с областния екип.

        Многобройните изказвания и въпроси на приемните родители насочиха дебата към невралгични точки от цялостния процес на предоставяне на приемна грижа – кой, как и защо заличава приемни родители, не се ли бърза с реинтеграцията на детето в биологичното семейство, търси ли се мнението на приемното семейство. Особена тревога приемни родители споделиха от негативно отношение към децата под приемна грижа от страна на персонал и други родители в училища и детски градини, работници в социални и здравни услуги. „Да се приложи генерално решение на проблеми от такъв характер е трудно и изисква много време, тъй като е свързано с промяна на индивидуална промяна в разбирането и нагласите на специалистите, работещи с деца – обобщи ръководителят на проекта Христов – Ситуация от такова естество непременно има местни и  конкретни особености, изискващи наистина конкретна реакция, при която следва да проличи ефективността на местния разширен екип и доколко е наистина екип с ясни роли и отговорности на всички ангажирани професионалисти.“

        Отново бяха обяснени накратко различните роли на участниците в процеса: териториалната дирекция „Социално подпомагане“ като орган по закрила на детето, извършващ настаняване на дете в приемно семейство; областният екип по приемна грижа, чрез който се администрира предоставянето на приемната грижа от общините-доставчици; регионалната дирекция за социално подпомагане чрез Комисията по приемна грижа, която утвърждава/отказва вписването на кандидатите за приемни родители и взима решение за заличаване на приемни семейства; приемните семейства, които предоставят социалната услуга на децата, настанени при тях.

        Общините-партньори по проекта в област Плевен са Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг. Регистрираните приемни родители към тях са 134, настанените деца 140. В цялата страна общините партньори по проекта са вече 156, последните включени са община Калояново (област Пловдив) и община Хитрино (област Шумен). За втората половина на април т.г. е предвидена първата национална информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“ за тази година.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички