logobgr
Всички
14.06.2018г.

Приемната грижа в Пазарджик: добра статистика и проблемна комуникация

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта посетиха Пазарджик в изпълнение на управленската отговорност за пълноценното реализиране на този проект и на процеса за предоставяне на приемна грижа. С 6 общини партньори, 116 регистрирани професионални приемни семейства с местопребиваване в тях и настанени 97 деца в 82 от приемните семейства, област Пазарджик е в челната шестица, поне по статистическите параметри.

        При посещението се състояха работни срещи с Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ) и с началниците на отделите „Закрила на детето“ от областта. Анализирани бяха напредъкът на проекта, ефективното осъществяване на екипния принцип в предоставянето на приемна грижа, свързаното с него ясно дефиниране на различните роли на участниците в този процес. В рамките на диалога се получи предложение да бъде създадена възможност за комуникация между различни ОЕПГ с цел „сверяване на часовника“ и обмен на полезни практики в предоставяне на услугата „приемна грижа“. Тема стана и необходимостта от  дефиниране на ясни критерии към кандидатите за приемни родители в посока на възраст и образователен ценз. „Предстои нормативно извеждане на принципни критерии за кандидатите за приемни родители, например възрастова разлика и образователен ценз, адекватни да посрещнат потребностите на детето от съответния профил, за който се кандидатства – обясни ръководителят на проекта Огнян Христов. – Но тези критерии следва да са достатъчно гъвкави, за да няма нито усещане за дискриминация, нито пък да се връзват ръцете на комисиите, одобряващи кандидатите, в техния подбор.“

        В хода на срещите в Пазарджик националният екип установи прецеденти на не съвсем еднозначно разбиране за екипна работа и за различната роля на участниците в споделения процес на предоставяне на приемна грижа. „Последователният екипен стил е свързан с конкретната социална работа и важно условие за успеха му е вътрешната убеденост – коментира Огнян Христов. – Ако имаш съмнения в необходимостта да бъдеш изслушван и чут, ако не си готов да слушаш и да чуваш други мнения, сериозно си сгрешил в избора на професията социален работник. В крайна сметка пълноценната комуникация между различните участници в предоставянето на приемна грижа е вътрешен и работен въпрос. Но обещавам тотална безкомпромисност, ако в резултат на лоша комуникация или липса на такава се стигне до инциденти, застрашаващи настанените деца“, завърши Христов.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички